Παθητικό κτίριο

 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 

Τα Kτίρια Wands  κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες

 • Ενεργειακά Αποδοτικό Κτίριο
 • Παθητικό Κτίριο
 • Κτίριο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

 

Τι είναι το Ενεργειακά Αποδοτικό Κτίριο (Α+, Α, Β+, Β);

Με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

-Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

-Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

-Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται:

α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

Όλα τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτίρια πρέπει να έχουν Ενεργειακή Απόδοση µικρότερη ή ίση µε την κατηγορία Β για να θεωρούνται ενεργειακά αποδοτικά.

Τιμές Αναφοράς

Οι κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης (Α+, Α, Β+, Β, κλπ) καθορίζονται από ένα εύρος τιµών κατανάλωσης ενέργειας για κάθε χρήση κτιρίου και κλιµατική ζώνη. Η κατάταξη του κτιρίου γίνεται βάσει της υπολογιζόµενης συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε (kWh/m2). 

Κτίριο Αναφοράς

Το κτίριο αναφοράς καταλαµβάνει πάντα την κατηγορία Β στην ενεργειακή κατάταξη, ενώ οι άλλες κατηγορίες καθορίζονται σαν ποσοστό επί της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Η κατάταξη του κτιρίου γίνεται βάσει της υπολογιζόµενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε (kWh/m2). Το κτίριο αναφοράς έχει την ίδια γεωµετρία, προσανατολισµό, προφίλ λειτουργίας & κλιµατικά δεδοµένα µε το υπό µελέτη κτίριο.

Με βάση την κατάταξη του ΚΕΝΑΚ, τα κτίρια WandS πληρούν τις προϋποθέσεις των Α+, Α κλάσεων. 

Τι είναι ένα Παθητικό Κτίριο;

Το Παθητικό Κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του εισερχόμενου νωπού αέρα, η οποία απαιτείται (DIN 1946) για την  σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς τη χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα.

Ανεξάρτητα από το κλίμα ή την περιοχή, τα Παθητικά Κτίρια διατηρούν όλο το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Τα κτίρια θερμαίνονται παθητικά, δηλαδή κάνουν αποτελεσματική χρήση του ήλιου, των εσωτερικών πηγών θερμότητας και της ανάκτησης θερμότητας, με αποτέλεσμα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης να μην είναι απαραίτητα ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα.  Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Παθητικό Κτίριο χρησιμοποιεί παθητικές τεχνικές ψύξης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός σκίασης και νυχτερινού φυσικού αερισμού, προκειμένου να διατηρείται δροσερό. Σε κάθε περίπτωση, τα εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας υλικά και ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγυώνται ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν όλο το χρόνο, σε σταθερά και ευχάριστα για τους ενοίκους / χρήστες επίπεδα.

Το Παθητικό Κτίριο λειτουργεί σαν ένας θερμός, που διατηρεί παθητικά το περιεχόμενό του στη σωστή θερμοκρασία, χωρίς τη χρήση ενεργητικής ψύξης ή θέρμανσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πέντε βασικές αρχές σχεδιασμού.

 • Μόνωση - Ένα σωστά μονωμένο κτιριακό κέλυφος, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό.
 • Παράθυρα - Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των ηλιακών κερδών.
 • Αερισμός με Ανάκτηση Ενέργειας - Τα συστήματα αερισμού των Παθητικών Κτιρίων παρέχουν καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από γύρη και σκόνη, με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και με έλεγχο της υγρασίας.
 • Αεροστεγανότητα - Τα Παθητικά κτίρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα στο κτιριακό κέλυφος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία.
 • Θερμογέφυρες - Η ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και ασθενών σημείων στο κτιριακό κέλυφος, συνεισφέρει στη δημιουργία ευχάριστης και σταθερής θερμοκρασίας, ενώ εξαλείφει τις φθορές από την υγρασία, ενώ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.

 

 

Τι είναι ένα Κτίριο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης;

Ένα Κτίριο με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση (ΚΣΜΕΚ) είναι κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιορισμένη σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τις ενεργειακές του ανάγκες θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης αυτής που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου. 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να αποτελούν ΚΣΜΚΕ, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους, πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ο ορισμός των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθορίζει το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης που θα έχουν όλα τα νέα κτίρια μετά το 2020 και ταυτόχρονα δίδει σε όσους κατασκευάζουν ή ανακαινίζουν κτίρια σήμερα, ένα πρότυπο αυξημένης ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν εφόσον φυσικά το επιθυμούν.

Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014) καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα κτίριο για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ΚΣΜΚΕ. Στο Διάταγμα καθορίζονται πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα θερμομόνωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που ισχύουν σήμερα για νέα κτίρια. Επιπλέον, καθορίζεται ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως γραφεία υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για κάλυψη των αναγκών σε φωτισμό.

Συμβατικό Κτίριο VS Κτίριο Μηδενικής Ενέργειας

 • Χαμηλότερο κόστος κατασκευής VS Υψηλότερο κόστος κατασκευής
 • Υψηλή κατανάλωση ενέργειας VS Μηδενικό iσοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας 
 • Χρήση ορυκτών καυσίμων-ηλεκτρισμού VS Μηδενική χρήση καυσίμων-ηλεκτρισμού
 • Εξάρτηση από τις τιμές του πετρελαίου-ηλεκτρισμού VS Ανεξαρτησία από τις τιμές του πετρελαίου-ηλεκτρισμού
 • Υψηλά λειτουργικά κόστη VS Χαμηλά έως μηδαμινά λειτουργικά κόστη
 • Επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές αέριων ρύπων VS Μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών CO2