Οικονομία από την Θερμομόνωση

WandS Energy Savings

Μέσο ετήσιο κόστος για θέρμανση κα ψύξη μιας κατοικίας 120m2  στην Αττική


 

Μια ενεργειακή κατοικία WandS χρειάζεται 30% της ενέργειας σε σχέση με το συμβατικό σπίτι για θέρμανση ή ψύξη. Αυτό σημαίνει ότι μια κατοικία 120m2 προσφέρει ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ οικονομία της τάξεως 70% στο πετρελαίου για τον χειμώνα και 70%  στην κατανάλωση ενέργειας ψύξεως το καλοκαίρι.

Tο ξύλο λόγω της κυτταρικής δομής και σύνθεσής του είναι ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,12 w/mΚ

Για την καλύτερη κατανόηση σας παραθέτουμε την ορολογία μερικών βασικών συντελεστών που σχετίζονται με τη μεταφορά θερμότητας και την θερμομόνωση ενός κτιρίου.

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) : Είναι η ποσότητα θερμότητας (σε Watt) που διαπερνά ένα υλικό, πάχους ενός μέτρου, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας είναι ίση με ένα βαθμό Κέλβιν 1Κ. (Η διαφορά θερμοκρασίας ενός βαθμού Κέλβιν ισούται με την διαφορά θερμοκρασίας ενός βαθμού Κελσίου)

Ο συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ ενός υλικού μετριέται σε Watt ανά μέτρο και βαθμό Κέλβιν (W/mΚ) και επηρεάζεται από τη φύση του ίδιου του υλικού, τη δομή του, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την πίεση.

Όσο μικρότερος είναι ο συγκεκριμένος συντελεστής ενός υλικού τόσο καλύτερη θερμομόνωση έχει. Θερμομονωτικό υλικό θεωρείται αυτό που ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ειναι λ<0.09 W/mΚ.

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U value) : Είναι η ποσότητα θερμότητας (σε Watt) που περνά μέσα από ένα τετραγωνικό ενός δομικού στοιχείου, ορισμένου πάχους d σε ορισμένο χρονικό διάστημα μίας ώρας, όταν μεταξύ των δύο επιφανειών (εσωτερική και εξωτερική) υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ενός βαθμού Κέλβιν. Μετρά δηλαδή με πόση ευκολία διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό ή στρώσεων υλικών (σύστημα) μέσα στα πλαίσια που αναφέρθηκαν.

Ο συντελεστής Θερμοπερατότητας U value μετριέται σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο και βαθμό Κέλβιν (W/m²Κ) και μαθηματικά εκφράζεται με τον τύπο U = λ / d όπου λ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας και d το πάχος του υλικού.

Όσο μικρότερος είναι ο συγκεκριμένος συντελεστής ενός δομικού στοιχείου, υλικού ή συστήματος, τόσο καλύτερη θερμομόνωση έχουμε.

Ο συντελεστής Θερμοπερατότητας U ενός συστήματος τοίχου επηρεάζεται από το πάχος σε συνδυασμό με το συντελεστή λ των επιμέρους υλικών του συστήματος.

Συγκριτικός Πίνακας Συντελεστών Διαφορετικών Δομικών Υλικών

Συγκριτικός Πίνακας Συντελεστών U Διαφορετικών Τύπων Τοιχοποιίας

Σημειώνεται ότι το κόστος της κιλοβατώρας υπολογίζεται ως 0,17€, αφού στο πραγματικό κόστος (0,11€) προστίθενται και ειδικές χρεώσεις επί του ρεύματος.  (Πηγή: Ναυτεμπορική, Μάρτιος 2017)

 

 

Eπίσης, μια ξύλινη κατασκευή δεν έχει θερμογέφυρες που αποτελούν τα ''ασθενή'' σημεία του κτιριακού περιβλήματος και λειτουργούν επιβαρυντικά στην θερμική του προστασία. Ως θερμογέφυρες χαρακτηρίζονται τα επιμέρους τμήματα ή σημεία του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, η θερμική αντίσταση των οποίων υπολείπεται σημαντικά των δομικών στοιχείων του υπολοίπου περιβλήματος. Στις θέσεις των θερμογεφυρών η θερμομονωτική προστασία παρουσιάζεται μειωμένη και οι ροές θερμότητας δυσανάλογα αυξημένες σε σύγκριση με τις ροές θερμότητας στο υπόλοιπο κέλυφος. Αν υποθετικά θεωρούσαμε το ψυγείο ως μία κατασκευή θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το κλειστό ψυγείο παρουσιάζει μηδαμινές θερμογέφυρες. Στην περίπτωση που η πόρτα του ψυγείου είναι ανοικτή ή δεν εφαρμόζει άριστα, εκεί θα δημιουργούνταν θερμογέφυρες. Αντίστοιχα και στα κτίρια υπάρχουν πολλά σημεία όπου μπορούν να παρουσιασθούν θερμογέφυρες εάν δεν γίνει σωστός σχεδιασμός εξαρχής.

Είναι επομένως εμφανές ότι με τους ξύλινους τοίχους WandS μπορούμε να επιτύχουμε κτίρια με τις υψηλότερες τιμές ενεργειακής απόδοσης (Κατηγορία Α), με πρακτικό αποτέλεσμα υψηλές αποταμιεύσεις σε λειτουργικά κόστη.