ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 07/11/2017 και πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης (δεν υπάρχει υποχρέωση σύστασης επιχείρησης για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου).

Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (07/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:

α. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ∆ (δραστηριότητες) του προγράμματος ή/και τους ΚΑ∆ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

β. Ο ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

γ. ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

δ. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από

25.000 έως 400.000 ευρώ.

Επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα.

* Ξενοδοχεία

Περιορισμοί:

- Δυναμικότητα από δέκα έως και πενήντα κλίνες.

- Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω

* Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

* Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), µε περιορισμό στην κατάταξη τους σε κατηγορία 3 αστέρων και άνω.

* Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 

2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

* Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Περιορισμοί: Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: Τρεις.

* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά).

Περιορισμοί: Ελάχιστη δυναμικότητα δέκα κλίνες και κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω.

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

 

4. Τουριστικά γραφεία

* Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 199).

* Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης.

* Επιχειρήσεις εκμίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.

* Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

* Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 

5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα µε τους επιλέξιμους ΚΑ∆, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

* Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισµός- αλεξίπτωτο πλαγιάς,  ποδηλασία πόλης, ιππασία, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, κ.ά.).

* Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα, όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

 

* Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ)περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται  σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.

* Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ, πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

6. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

 

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες. ∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 25% του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Κτήρια – Λοιπές Εγκαταστάσεις – Περιβάλλον χώρος

80%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Προστασία  περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

100%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000 εως 12.000 ευρώ

Προβολή – προώθηση

Μέχρι 15.000 ευρώ

Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

Μέχρι 40.000 ευρώ

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Μέχρι 10.000 ευρώ

Μεταφορικά μέσα

Μέχρι 25.000 ευρώ

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου

Μέχρι 4.000 ευρώ

 

Το ποσοστό των δύο πρώτων κατηγοριών δαπανών πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (πχ αυτοκίνητα για εκμίσθωση) εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης 2. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμή δαπάνη µόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του.

Ποσοστό  ενίσχυσης:    45%
Σε  περίπτωση δέσμευσης για πρόσληψη προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (1/5πλήρους θέσης απασχόλησης) το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε:  50%.

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Ως μικρομεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατομμύρια ή ισολογισμό κάτω από 43 εκατομμύρια.

Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής και τραπεζικής συμμετοχής του επενδυτή στον προϋπολογισμού του έργου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Εάν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας ώστε να συζητήσουμε το πλαίσιο συνεργασίας για την πιθανότητα έγκρισης και την έγκαιρη συμμέτοχή σας στο πρόγραμμα.