Αναπαλαιώσεις & Προσθήκες

Αναπαλαιώσεις και Προσθήκες Κτιρίων

Ίσως τα πιο όμορφα κτίσματα στην Ελλάδα είναι αυτά που χαρακτηρίζονται διατηρητέα. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες μαζί με τη γενική εικόνα αναδεικνύουν την ιστορία του κάθε κτιρίου, σηματοδοτούν την εποχή αλλά και τον δημιουργό αυτoύ.  Όταν πρόκειται για ανακατασκευή ή αναπαλαίωση θεωρούμε ότι η αυτοψία του φέροντος οργανισμού και των δομικών στοιχείων του είναι συνυφασμένη με το  σεβασμό στο πρωτότυπο ως σύνολο και ως επιμέρους στοιχείο, κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση η αρχική αρχιτεκτονική του όψη και φυσιογνωμία.

Η τεχνογνωσία μας μπορεί να επαναφέρει όλη την αρχική λάμψη αυτών των κτιρίων με συνέπεια στην παράδοση και καλαισθησία αλλά πάνω απ’ όλα με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική αισθητική. 

Αναπαλαίωση κτιρίου

Με τον ορισμό αναπαλαίωση κτιρίου εννοούνται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και ενίσχυσης οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας δόμησης του κτιρίου.

Επισκευή κτιρίου

Ορίζονται οι εργασίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το κτίσμα να περιέλθει στην πρότερη κατάστασή του. Είναι φανερό ότι το ίδιο ή κάποιο άλλο ανάλογο αίτιο, όπως είναι π.χ. ο σεισμός, θα προκαλέσει κατά τεκμήριο την ίδια ή ανάλογη βλάβη. Έτσι, σε περίπτωση εκτεταμένων και σοβαρών βλαβών θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επέμβαση να περιλαμβάνει και την ενίσχυση της κατασκευής, ενώ σε περιορισμένες ή λιγοστές βλάβες περιοριζόμαστε απλά σε επισκευές τοπικού χαρακτήρα.

Ενίσχυση δομικών

Ορίζεται το σύνολο των ενεργειών αναβάθμισης των μηχανικών χαρακτηριστικών του κτίσματος, όπως η αντοχή ή η δυσκαμψία δομικού στοιχείου, μέχρις ενός επιθυμητού ή απαιτητού επιπέδου. Συγκαταλέγονται για παράδειγμα οι αντισεισμικές δράσεις σχεδιασμού τις οποίες επιβάλλουν οι τρέχοντες κανονισμοί. Είναι όμως δυνατή και η προληπτική ενίσχυση χωρίς την παρουσία βλαβών. Το επίπεδο και τα μέτρα ενίσχυσης προσδιορίζονται πάντοτε από μελέτη.

Ανακατασκευή κτιρίου

Ορίζεται η κατασκευή ενός νέου δομικού στοιχείου ή μέρους αυτού στη θέση του παλαιού. Το νέο δομικό στοιχείο (ή κτίσμα) μπορεί να είναι αντίγραφο ή παρόμοιο του υφιστάμενου· σε κάποιες των περιπτώσεων δε, ακόμα και τελείως νέο. Η τελική απόφαση βασίζεται πολλές φορές σε ιστορικούς, κοινωνικούς, πολεοδομικούς, χρηστικούς ή ακόμη και σε επιπλέον άλλους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ανάγλυφο της περιοχής. 

Μελέτες Ενίσχυσης, Αναπαλαίωσης και Αποκατάστασης Κτιρίων 

Η WandS αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις και προσθήκες κτιρίων με ξύλινο σκελετό.  Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών προσφέρουμε

  • Έλεγχο Στατικής Επάρκειας Υπαρχόντων και Μελλοντικών Δομικών Στοιχείων
  • Εκπόνηση Μελέτης για την Αποκατάσταση Προβληματικών Δομικών Στοιχείων
  • Ενίσχυση Φέρουσας Τοιχοποιίας

 

Οι ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού των κτιρίων καθώς και η επιλογή και η χρήση των ξύλινων δομικών υλικών επιλέγονται για την υπερκάλυψη των απαιτήσεων για κύρια αντισεισμική θωράκιση.

Η αναπαλαίωση ενός κτιρίου είναι ένα σύνολο εργασιών που απαιτεί κάτι παραπάνω από υπευθυνότητα σε όλες τις  φάσεις του έργου. Επιβάλλει τον άψογο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων τεχνιτών και βέβαια σημασία  στην  παραμικρή  λεπτομέρεια ώστε  να  ¨αναστηθεί¨ το  ακίνητο από τα  απομεινάρια του.

Η αρχιτεκτονική παράδοση αποτελεί τον βασικό άξονα βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι όποιες επεμβάσεις που αποσαφηνίζονται μετά από πλήρη μελέτη εφαρμογής και υλικών, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

  • Αναστήλωση και Επισκευή Παραδοσιακών Κτιρίων
  • Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
  • Επιδιόρθωση Ξυλοκατασκευών
  • Συντήρηση και Ανακατασκευή Δαπέδων
  • Επιχρίσματα και Επενδύσεις Κάθετων Επιφανειών
  • Συντήρηση και Επιδιόρθωση Στεγών ή Οροφών